Conference programme

PROGRAM KONFERENCJI / CONFERENCE PROGRAMME

Monday / Poniedziałek 09.10.2023

Od 14.00         Participant registration / Rejestracja uczestników
                                      Venue: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

16.00               Opening of the conference / Otwarcie konferencji 
                               Venue: Aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

                       

                          Opening Adresses / Słowa otwarcia
                         Mateusz Rafał Potoczny
                          Dean of the Faculty of Theology UO

                         

                         H.M. Marek Masnyk
                          Rector of the University of Opole           

                          Greetings / Pozdrowienia
                        Krystian Kałuża
                          Director INT UO

                         Most Rev. Rudolf Pierskała
                          Auxiliary Bishop of Opole

                         H.E. S.K. Ray
                          Embassy of India, Warsaw, Poland

                         Opening lecture / Wykład otwierający

16.30             Martin Tamcke (Göttingen, Germany)
                         Why Christian Orient matters?
                          Dlaczego chrześcijański Orient ma znaczenie?

 17.15             Concert of the Syriac Christian chants performed by Myrna Kbeh
                         Koncert chrześcijańskich pieśni syryjskich w wykonaniu Myrny Kbeh

18.00              Opening of the exhibition of icons in the atrium of the Aula Magna
                         Otwarcie wystawy ikon w atrium Auli WT UO
Wprowadzenie: Henryk Metz (Śląska Szkoła Ikonograficzna)

18.30             Dinner buffet / Kolacja (buffet)
                         Venue: Aula dolna WMSD w Opolu

 

Tuesday / Wtorek 10.10.2023

 

8.45-9.00         Morning prayer (Syriac Rite) – Most. Rev. Rami Flaviano Al-Kabalan
                             Modlitwa (obrządek syryjski)
                                     Vault of the Church at the Faculty campus / Podziemia kościoła seminaryjno-akademickiego

1st session (9.00-11.00)
Chair: Michael Abdalla

Most Rev. Rami Flaviano Al-Kabalan (Rome, Italy / Damascus, Syria)
The contribution of the Syrian Catholic Church in the cultural and religious heritage of humanity
Wkład Kościoła katolickiego obrządku syryjskiego w kulturowe i religijne dziedzictwo ludzkości

Elias Chakhtoura OAM (Qornayel, Lebanon / Rome, Italy)
Unity in Diversity: The Maronite Community in the Middle East and Beyond
Jedność w różnorodności: Wspólnota maronicka na Bliskim Wschodzie i poza nim

Bishara Ebeid (Venice, Italy)
Christianity in Holy Land: Undiscovered Contribution to Interreligious Dialogue
Chrześcijaństwo w Ziemi Świętej: Nieodkryty wkład w dialog międzyreligijny

Olgierd Lenczewski (Kraków, Poland)
Ziemia Święta w oczach Norberta Golichowskiego
The Holy Land in the eyes of Norbert Golichowski

Discussion / Dyskusja (20 min.)

11.00-11.30  Coffee break / Przerwa kawowa

 

2nd session (11.30-13.30)
Chair: Bishara Ebeid

Emil Anton (Helsinki, Finland)
The Church of Mesopotamia: an outline of her history and cultural influence (on-line)
Kościół Mezopotamii: zarys historii I wpływu kulturowego (on-line)

Michael Abdalla (Poznań, Poland)
Post Niniwy” – jego geneza i sposób obchodzenia w Kościołach Syro-Mezopotamskich
The “Fast of Nineveh” – Its genesis and manner of observance in the Syro-Mesopotamian Churches 

Norbert Widok (Opole, Polska)
Symbol Apostolski jako forma dziedzictwa wiary
The Apostolic Symbol as a form of the heritage of faith

Jurij Szczurko (Lviv, Ukraine)
Czego mogą się od siebie nauczyć chrześcijanie Wschodu i Zachodu?
What Western and Eastern Christians can learn from each other?

Discussion / Dyskusja (15 min.) 

13.30               Lunch break / Przerwa obiadowa

3rd session (A: 15.00-16.00) – (B: 16.30-17.30)
Chair: Marek Lis

Krystian Kałuża (Opole, Poland)
Chrześcijaństwo syryjskie i początki islamu
Syriac Christianity and beginnings of Islam

René Roux (Lugano, Switzerland)
Jesus Christ in Early Syriac Literature
Jezus Chrystus w literaturze syryjskiej

Discussion / Dyskusja (10 min.)

16.00-16.30  Coffee break / Przerwa kawowa

Jan Witold Żelazny (Kraków, Poland)
Zmieniają się stroje, państwa, mentalność pozostaje…
Studium korespondencji Tymoteusza I, patriarchy Bagdadu. Problemy związane z inkulturacją w Kościele Wschodu (VIII-IX wiek) na przykładzie małżeństw pomiędzy krewnymi
The garments and countries are changing, yet mentality remains…
 A study of the correspondence of Timothy I, Patriarch of Baghdad. Problems related to the inculturation in the Church of the East (8th-9th centuries) on the example of marriages between relatives

Waldemar Cisło (Warszawa, Poland)
Świadectwo wiary chrześcijańskich męczenników XX w.
The witness of faith of the Christian Martyrs of 20th century

Discussion / Dyskusja (10 min.)

18.30               Screening of a film / Projekcja filmu

Wednesday / Środa 11.10.2023

 

8.45-9.00         Morning prayer (Syrio-Malankara Rite)
                             Modlitwa (obrządek syro-malankarski) Ks. dr Jacob Thekeparambill
Church at the Faculty campus / Kościół seminaryjno-akademicki

 4th session (9.00-11.00)
Chair: Stanisław Rabiej

Maria Ha Fong Ko (Hong Kong, China)
La “corsa” della Parola sulla Via della seta. Riflessioni sulla recezione della Bibbia nella cultura cinese (on-line)
„Bieg” Słowa na Jedwabnym Szlaku. Refleksje na temat recepcji Biblii w kulturze chińskiej (on-line)

Patryk Massang CssR (Ipoh, Malaysia)
The situation of Christians in Malaysia and Singapore (on-line)
Sytuacja chrześcijan w Malezji i Singapurze (on-line)

Garry Pang (Hong Kong, China)
The holistic ministry of the white robed Jingjiao priest白衣景士 Yisi 伊斯(Yazedbouzid)
Holistyczne ujęcie posługi przywdzianego w białą szatę kapłana Jingjiao白衣景士 Yisi 伊斯(Yazedbouzid)

Marek Tylkowski (Warszawa, Poland)
The situation of the Catholic Church in China
Sytuacja Kościoła katolickiego w Chinach

Discussion / Dyskusja (20 min.)

11.00-11.30  Coffee break / Przerwa kawowa                          

5th session (11.30-13.00)
Chair: Mateusz Rafał Potoczny

Jacob Thekeparambill (Kottayam, India)
Syriac language and liturgy as enrichment for India
Język i liturgia syryjska jako źródła ubogacenia dla Indii 

Baby Varghese (Kottayam, India)
Syriac Sources for the History of the Early Christian Liturgy: An Overview
Syryjskie źródła historyczne pierwotnej liturgii Kościoła – zarys

Kurian Kachappilly (Bangalore, India)
Indian Christianity today: Good News and Bad News
Chrześcijaństwo w Indiach dziś: dobre i złe wiadomości.

Discussion / Dyskusja   (15 min.)

13.00               Lunch break / Przerwa obiadowa

14.00               Trip to Nysa (prior registration required)

Thursday / Czwartek 12.10.2023

8.45-9.00         Morning prayer (Byzantine Rite)
                             Modlitwa (obrządek bizantyjski) Rev. Mateusz Demeniuk
                                         Church at the Faculty campus / Kościół seminaryjno-akademicki

 6th session (9.00-10.30)
Chair: Erwin Mateja

Zygfryd Glaeser (Opole, Poland)
Monastycyzm wschodni jako źródło i forma gruzińskiej prawosławnej duchowości liturgicznej
Eastern monasticism as the source and form of Georgian Orthodox liturgical spirituality

Waldemar Bartocha (Warszawa, Poland)
Święcenia i posługi w Kościołach wschodnich w zestawieniu z praktyką rzymskokatolicką
Ordinations and ministries in the Eastern Churches in comparison with Roman Catholic practice

Mateusz Rafał Potoczny (Opole, Poland)
Liturgia jako istotny element tożsamości wschodnich chrześcijan
Liturgy as an essential identity marker the oriental Christians

Discussion / Dyskusja  (15 min.)

 10.30-11.00  Coffee break / Przerwa kawowa

7th session (11.00-12.30)
Chair: Michał M. Petka

Ioniţă Apostolache (Krajova, Romania)
Adrian Boldișor (Karjova, Romania)
Fr. Dumitru Stăniloae and Mircea Eliade in the Theological and cultural heritage of the Christian Orient
Dumitru Stăniloae i Mircea Eliade w teologicznym i kulturowym dziedzictwie chrześcijańskiego Orientu

Krzysztof Homa SJ (Kraków, Poland)
Polscy jezuici a Wschód
Polish Jesuits and the East

Aleksander Posacki SJ (Kraków, Poland)
Kard. Tomasz Špidlik SJ i jego działalność naukowo-ekumeniczna w dialogu z Prawosławiem
Cardinal Tomasz Spidlik SJ and his academic and ecumenical work in the dialogue with the Orthodox Church

Discussion / Dyskusja  (15 min.)

8th session (12.30-13.30) COMMUNICATIONS
Chair: Rajmund Porada

Paul Karamel (Rome, Italy)
Martyrdom in the West Syriac liturgical tradition
Męczeństwo w zachodnio-syryjskiej tradycji liturgicznej

Piotr Sterlingow (Warszawa, Poland)
Aktualność Gerontikonu we współczesnej tradycji monastycznej Świętej Góry Athos
The actuality of the Gerontikon in today’s monastic tradition of the Saint Mount Athos 

Michał M. Petka (Opole, Poland)
Skutki przenikania się obrządków Wschodu i Zachodu
The effects of intermingling Eastern and Western rites 

Cyprian Tkacz (Opole, Poland)
Liturgia św. Jakuba Apostoła oraz liturgia św. Piotra Apostoła jako pierwsze formy liturgii Kościoła Gruzińskiego w świetle twórczości św. Grzegorza Peradzego
The Liturgy of St. James the Apostle and the Liturgy of St. Peter the Apostle as the first forms of the liturgy of the Georgian Church in the light of the work of St. Gregory Peradej

13.15               Lunch break / Przerwa obiadowa

Inauguration of the New Academic Year
Inauguracja roku akademickiego na WT UO

Kościół seminaryjno-akademicki
15.30               Holy Mass / Msza święta – Most Rev. Rudolf Pierskała

16.30               Unveiling of a memorial plaque in honor of Rev. Prof. H. J. Sobeczko
                           Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Ks. Prof. J. H. Sobeczki

 

Aula WT UO
                        National anthem / Hymn państwowy

16.45              Address of the Dean of the Faculty of Theology / Słowo Dziekana WT UO
                         Address of the Vice-Rector of the University of Opole/ Słowo Prorektora UO

17.00              Inaugural lecture / Wykład inauguracyjny Janusz Maria Czerski (Opole – Nysa, Poland)
                        Duchowość liturgii Kościoła Bizantyjskiego
                         Spirituality of the liturgy of the Greek Byzantine Church       

17.30              Conferring of diplomas and matriculation of the new students
                         Rozdanie dyplomów i immatrykulacja nowych studentów WTUO

                      Gaudeamus igitur

Budynek Biblioteki WT UO
18.00               Inauguration of the Oriental Book Collection of Prof. Andrzej Zaborski
                           Inauguracja Księgozbioru Orientalistycznego im. Prof. Andrzeja Zaborskiego

Wydział Teologiczny
19.30               Banquet
                           Bankiet

Friday /Piątek 13.10.2023

 

8.45-9.00         Morning prayer (Syro-Malabar Rite)
                             Modlitwa (obrządek syro-malabarski) Rev. Baby Varghese
                              Church at the Faculty campus / Kościół seminaryjno-akademicki

 

9th session (9.00-10.30)
Chair: Agata Deptuła

Rafał Zarzeczny SJ (Rome, Italy)
Heritage of Ethiopia and Eritrea: sacred architecture as testimony of the unity of the Christian world
Dziedzictwo Etiopii i Erytrei: architektura sakralna jako świadectwo jedności świata chrześcijańskiego

Marcin Krawczuk (Warszawa, Poland)
Contra Saracenos. Apologia chrześcijaństwa i polemika z islamem w etiopskich hagiografiach (on-line)
Contra Saracenos. Apologia of Christianity and polemic against Islam in Ethiopian hagiographies (on-line)

Dobrochna Zielińska (Warszawa, Poland)
Holy Mothers of the Nile Vally. The Cult of the Virgin Mary in the context of Egyptian and Nubian Culture
Święte matki znad Nilu. Kult Matki Boskiej w kontekście kultury egipskiej i nubijskiej

Discussion / Dyskusja  (15 min.)

10.30-11.00 Coffee break / Przerwa kawowa 

10th session (11.00-12.30)
Chair: Rafał Zarzeczny SJ

Agata Deptuła (Warszawa, Poland)
Greek manuscripts from Qasr Ibrim (Medieval Nubia)
Greckie manuskrypty z Qasr Ibrim 

Karel Innemée (Warszawa, Poland)
From Mummies to Martyrs, the cult of the deceased and Christian relics in Egypt
Od mumii do męczenników. Kult zmarłych i chrześcijańskie relikwie w Egipcie

Grzegorz Ochała (Warszawa, Poland)
In the bosoms of Abraham and Isaac and Jacob: Christian Nubian funerary stelae as a source for studying eschatology, liturgy and scribal traditions
Na łonie Abrahama, Izaaka i Jakuba: chrześcijańskie nubijskie stele grobowe jako źródło studiów eschatologii, liturgii i tradycji pisarskich

 Discussion / Dyskusja (15 min.)

12.30               Summary of the conference / Podsumowanie konferencji

13.00               Presentation of the book series “Oriental Christian Studies
                           Prezentacja serii wydawniczej „Oriental Christian Studies
                           Konrad Glombik
                           Mateusz Rafał Potoczny,  

13.30   Lunch / Obiad