Prelegenci

Martin Tamcke, Uniwersytet w Getyndze (Niemcy)

Temat: Dlaczego chrześcijański Orient ma znaczenie?

Prof. Tamcke jest profesorem wizytującym na uniwersytetach w Ameryce Północnej, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Regularnie wykłada również na wydziałach prawosławnych i islamskich za granicą. Ponadto jest członkiem kilku stowarzyszeń akademickich i pełni różne funkcje w Kościele Ewangelickim w Niemczech (Evangelische Kirche in Deutschland).

Badania prof. dr hc. Tamcke koncentrują się na kulturach chrześcijańskich Bliskiego i Środkowego Wschodu, ze szczególnym naciskiem na współistnienie międzyreligijne i stosunki orientalno-okcydentalne. Opublikował liczne monografie, referaty i artykuły na ten temat.

S. Maria Ha Fong Ko, Papieski Wydział Nauk o Edukacji “Auxilium”, Rzym (Włochy), Holy Spirit Seminary Hong Kong, Hong Kong (Chiny)

Temat: “Bieg” Słowa na Jedwabnym Szlaku. Refleksje na temat recepcji Biblii w kulturze chińskiej  

Maria KO Ha-Fong, siostra salezjanka Don Bosco, pochodzi z Chin. Studiowała nauki pedagogiczne we Włoszech oraz teologię w Niemczech. Jest emerytowanym profesorem egzegezy Nowego Testamentu na Papieskim Wydziale Nauk Pedagogicznych “Auxilium” w Rzymie oraz na kilku katolickich instytucjach w Chinach.

 

Michael Abdalla, UAM Poznań (Polska)

Topic: “Post Nineveh Fast” – jego geneza i sposób obchodzenia w Kościołach Syro-Mezopotamskich.

Emerytowany profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posługujący się Turabdina, będącym dialektem języka syryjskiego. Zajmuje się tradycjami kuchni asyryjskiej społeczności, łącząc je jednocześnie z badaniami nad szeroko pojętą kulturą ludową, historią oraz duchowością Kościoła Syro-Mezopotamskiego.

Baby Varghese, SEERI, Kottayam (Indie)

Topic: Historyczne źródła syryjskie liturgii Kościoła pierwotnego.

Prezbiter Malankarskiego Kościoła Prawosławnego (Indie), profesor w SEERI,
Kottayam, (MG University, Kottayam, Kerala, India) oraz Profesor Emeryt  Ortodoksyjnego Seminarium Teologicznego, Kottayam (1985-2019). Uzyskał doktorat na Sorbonie w Paryżu (1985) i ukończył studia na FU Berlin w ramach stażu post-doc.  Alexandra von Humboldta
(1994-1996). Autor licznych publikacji naukowych z zakresu historii liturgii. 

Bishara Ebeid, Uniwersytet Ca’ Foscari, Wenecja (Włochy)

Topic: Christianity in Holy Land: Undiscovered Contribution to Interreligious Dialogue

Bishara Ebeid uzyskał pierwszy doktorat w 2014 na Pontyfikalnym Instytucie Orientalnym w Rzymie, prowadząc badania nad chrystologią arabskich autorów chrześcijańskich z X i XI w. W 2019 obronił drugi doktorat na Uniwersytecie Arystotelesa w Tesalonikach, pracą na temat postaci Poncjusza Piłata w Nowym Testamencie i literaturze apokryficznej. Od lutego 2019 roku zajmuje stanowisko Assistant Professor na Ca’ Foscari University w Wenecji. 

Jacob T.A. Thekeparambil, SEERI (Indie)

Temat: Język i liturgia syryjska, jako źródło ubogacenia dla Indii. 

Założyciel i dyrektor Instytutu Badań Ekumenicznych im. św. Efrema (SEERI). Jest to Regionalne Centrum Uniwersytetu Mahatmy Gandhiego, oferującego studia magisterskie z języka syryjskiego oraz Centrum Badań dla studiów doktoranckich języka syryjskiego.

Ioniţă Apostolache, University of Karjova (Romania)

Temat: O. Dumitru Stăniloae i Mircea Eliade w teologicznym i kulturowym dziedzictwie chrześcijańskiego Orientu.

Jego główne zainteresowania naukowe to apologetyka i teologia syryjska. Napisał wiele artykułów w znanych czasopismach w Rumunii i za granicą. Ukończył program badawczy w ramach studiów doktoranckich w Pontifical Oriental Institute (PIO) w Rzymie. Najważniejsze publikacje to: “Christology and Mystic in the Syriac Theology ” (2013), ” The Orthodox Apologetic – confession and apostleship” (2017), “Spiritual words, peoples and places from the history of the Church from Oltenia” (vol. I – 2017; vol. II – 2018), “Jasność w ciemności. The Luminous Darkness. I. Confluences and mystical ideas at the Oriental Fathers. II. The letters of John Sabba, the Syrian mystic from mount of Dalyatha” (2019). Przetłumaczył również na język rumuński wiele ważnych artykułów i książek dr. Sebastiana Brocka, takich jak “Brief Outline of the Syriac Literature” (2016) i “The Bride of Light” (2019), wydane przez Wydawnictwo Metropolii Oltenii w Craiova, Rumunia. Obecna praca, “Daco-roman confession work in the Eternal City”, jest projektem badawczym na poziomie podoktorskim, ukończonym w 2018 roku w Rzymie, w PIO.

Adrian Boldisor, University of Karjova (Romania)

Temat:  O. Dumitru Stăniloae i Mircea Eliade w teologicznym i kulturowym dziedzictwie chrześcijańskiego Orientu.

Swoją działalność badawczą poświęcił zgłębiając postać Mircei Eliady w kontekście chrześcijańskiego wymiaru jego twórczości. Ostatnio opublikowane książki to: “The Interreligious Dialogue” (Craiova, 2015) oraz “The Orthodoxy Yesterday, Today and Tomorrow” (Craiova, 2019).

Jurij Shchurko, Ukrainian Catholic University (Ukraina)

Temat: Czego mogą się od siebie nauczyć chrześcijanie Wschodu i Zachodu?

Ks. Yuriy Shchurko uzyskał stopień doktora teologii biblijnej na Uniwersytecie Opolskim (Polska) i obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Teologii i Filozofii na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim. Jest również koordynatorem Studiów Judaistyczno-Chrześcijańskich na UCU. Zasiada także w Radzie ds. Ewangelizacji przy Zwierzchniku Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego oraz pełni rolę doradcy przy Wydziale Teologicznym UKGK.

Garry Pang, Hong Kong

Topic: Całość posługi kapłana Jingjiao w białej szacie – Yisi 伊斯 (Yazedbouzid)

Naukowo zajmuje się Jingjiao (Chiński unikalny termin dla określenia Kościołów Orientalnych) w czasie trwania dynastii Tang (618-907) w starożytnych Chinach.

Jan Witold Żelazny, Krakow (Poland)

Topic: Zmieniają się stroje, państwa, mentalność pozostaje… Studium korespondencji Tymoteusza I, patriarchy Bagdadu. Problemy związane z inkulturacją w Kościele Orientu  (VIII- IX wiek) na przykładzie małżeństw pomiędzy krewnymi

Ks. Jan Żelazny, kapłan krakowski od 1991 roku, mgr fizyki, dr hab. Teologii (patrolog) od 2007 roku zajmuje się patrologią orientalną. Jest delegatem Arcybiskupa d/s współpracy z L’Oeuvre d’Orient. Hobby – nurkowanie (instruktor PADI)

Mateusz Rafał Potoczny, Opole (Polska)

Topic: Liturgia jako istotny element tożsamości wschodnich chrześcijan

Ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO, prezbiter diecezji opolskiej, wykładowca liturgiki i liturgii chrześcijańskiego Orientu; dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Specjalista z zakresu liturgii Kościołów syryjskich oraz chrześcijaństwa w Indiach.

Norbert Widok, UO, Opole (Poland)

Temat: Symbol Apostolski jako forma dziedzictwa wiary

Ks. prof. dr hab. Norbert Widok, ur. w 1959 r., studia specjalistyczne z filologii klasycznej (1986–1991) i z patrologii (1987–1991) odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Wydział Humanistyczny i Wydział Teologii), które pogłębił poprzez ich kontynuację (1992–1993) na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim (Wydział Literatury Chrześcijańskiej i Klasycznej) w Rzymie. Od 1994 r., czyli powstania Wydziału Teologicznego w ramach nowo powstałego Uniwersytetu w Opolu, wykłada patrologię i prowadzi zajęcia z języka łacińskiego. Od 2014 r. jest kierownikiem Katedry Teologi Biblijnej, Historii Kościoła i Patrologii w ramach Instytutu Nauk Teologicznych tegoż Wydziału. Prowadzone przez niego badania naukowe dotyczą piśmiennictwa teologicznego wschodnich Ojców Kościoła. Jest autorem kilku książek i ponad 200 artykułów o tematyce patrystycznej.

Olgierd Lenczewski (Kraków, Poland)

Temat: Ziemia Święta w oczach Norberta Golichowskiego

Emil Anton (Helsinki, Finland)

Temat: Kościół Mezopotamii: zarys historii I wpływu kulturowego

Krystian Kałuża (Opole, Poland)

Temat: Chrześcijaństwo syryjskie i początki islamu

René Roux (Lugano, Switzerland)

Temat: Jezus Chrystus w literaturze syryjskiej

Waldemar Cisło (Warszawa, Poland)

Temat: Świadectwo wiary chrześcijańskich męczenników XX w.

Patryk Massang CssR (Ipoh, Malaysia)

Temat: Sytuacja chrześcijan w Malezji i Singapurze

Marek Tylkowski (Warszawa, Poland)

Temat: Sytuacja Kościoła katolickiego w Chinach

Kurian Kachappilly (Bangalore, India)

Temat: Chrześcijaństwo w Indiach dziś: dobre i złe wiadomości.

Zygfryd Glaeser (Opole, Poland)

Temat: Monastycyzm wschodni jako źródło i forma gruzińskiej prawosławnej duchowości liturgicznej

Waldemar Bartocha (Warszawa, Poland)

Temat: Święcenia i posługi w Kościołach wschodnich w zestawieniu z praktyką rzymskokatolicką

Krzysztof Homa SJ (Kraków, Poland)

Temat: Polscy jezuici a Wschód

Aleksander Posacki SJ (Kraków, Poland)

Temat: Kard. Tomasz Špidlik SJ i jego działalność naukowo-ekumeniczna w dialogu z Prawosławiem

Paul Karamel (Rome, Italy)

Temat: Męczeństwo w zachodnio-syryjskiej tradycji liturgicznej

Piotr Sterlingow (Warszawa, Poland)

Temat: Aktualność Gerontikonu we współczesnej tradycji monastycznej Świętej Góry Athos

Michał M. Petka (Opole, Poland)

Temat: Skutki przenikania się obrządków Wschodu i Zachodu

Cyprian Tkacz (Opole, Poland)

Temat: Liturgia św. Jakuba Apostoła oraz liturgia św. Piotra Apostoła jako pierwsze formy liturgii Kościoła Gruzińskiego w świetle twórczości św. Grzegorza Peradzego

Rafał Zarzeczny SJ (Rome, Italy)

Temat: Dziedzictwo Etiopii i Erytrei: architektura sakralna jako świadectwo jedności świata chrześcijańskiego

Marcin Krawczuk (Warszawa, Poland)

Temat: Contra Saracenos. Apologia chrześcijaństwa i polemika z islamem w etiopskich hagiografiach

Dobrochna Zielińska (Warszawa, Poland)

Temat: Święte matki znad Nilu. Kult Matki Boskiej w kontekście kultury egipskiej i nubijskiej

Agata Deptuła (Warszawa, Poland)

Temat: Greckie manuskrypty z Qasr Ibrim 

Karel Innemée (Warszawa, Poland)

Temat: Od mumii do męczenników. Kult zmarłych i chrześcijańskie relikwie w Egipcie

Grzegorz Ochała (Warszawa, Poland)

Temat: Na łonie Abrahama, Izaaka i Jakuba: chrześcijańskie nubijskie stele grobowe jako źródło studiów eschatologii, liturgii i tradycji pisarskich